Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Phát biểu của BTNG Nguyễn Dy Niên tại Hội nghị 24

Print

08/04/2003 - Chính sách đôi ngoại


Đã trở thành thông lệ, hai năm một lần, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị ngành với sự tham gia của 67 đồng chí Đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ở tất cả các châu lục cùng với đông đảo đại biểu trong nước về dự. Hội nghị thực sự là ngày hội của ngành Ngoại giao Việt Nam.

Kể từ hội nghị Ngoại giao lần thứ 23 đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã có nhiều chuyển biến phức tạp với tác động sâu sắc đến môi trường đối ngoại của nước ta, đặt ra cho chúng ta không ít vấn đề mới đòi hỏi phải tìm biện pháp xử lý thoả đáng và kịp thời. Khó khăn và thuận lợi, thời cơ và thách thức tiếp tục đan xen nhau đòi hỏi phải tỉnh táo và nhạy bén trong nhận thức và đối sách trong hoạt động đối ngoại.

Hội nghị Ngoại giao của chúng ta lần này được tổ chức trong bối cảnh đó. Trên cơ sở quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá IX) về bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới và tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ đề của Hội nghị là "Tạo bước chuyển biến mới trong việc thực hiện nhiệm vụ ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc".

Bước chuyển biến mới mà chúng ta phấn đấu trong hội nghị Ngoại giao lần thứ 24 là phát huy cao độ vai trò và nâng cao hiệu quả thiết thực của hoạt động đối ngoại trong phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc. Những cuộc trao đổi trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ tập trung vào 3 mảng nội dung chính như sau:

Thứ nhất, đánh giá cục diện thế giới và quan hệ quốc tế trong tình hình mới. Dự báo chiều hướng chính sách của một số đối tác lớn và quan trọng trong thời gian tới; những tác động đến môi trường đối ngoại của ta; từ đó kiến nghị những chủ trương, chính sách, biện pháp và lộ trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của ngành ngoại giao triển khai Nghị quyết Trung ương 8.

Thứ hai, quán triệt Nghị định chính phủ về hoạt động phục vụ kinh tế của các Cơ quan đại diện ta ở nước ngoài. Trao đổi, phối hợp với các ngành trong nước, đề ra những biện pháp cụ thể và thiết thực nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh hơn nữa công tác phục vụ kinh tế. Kiến nghị những bước đi chủ động, mạnh mẽ và khả thi với những đối tác hàng đầu nhằm góp phần tạo chuyển biến mới trong quan hệ của nước ta với các đối tác quan trọng này.

Thứ ba, tập trung trao đổi và kiến nghị những biện pháp nhằm triển khai Nghị định 21 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao và kiện toàn thêm một bước công tác xây dựng ngành với 3 trọng tâm là cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ sở vật chất trong và ngoài nước. Tạo ra nhận thức mới về công tác xây dựng ngành theo hướng chính quy và hiện đại, đề ra phương hướng và các biện pháp cụ thể để từng bước xây dựng một đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực và trình độ chuyên môn, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và tầm vóc của dân tộc Việt Nam đang trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp nhưng những năm qua, ngành Ngoại giao đã đạt được một số thành tích, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có được thành quả đó trước hết là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Ngày nay, những nhiệm vụ đặt ra trước chúng ta còn khó khăn và phức tạp hơn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khư vực diễn biến nhanh chóng và khó lường. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, với sự quán triệt chủ nghĩa Mác-Lênin và thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, ngành đối ngoại sẽ hoàn thành tốt những trọng trách Đảng và Nhà nước giao phó./.


News Archives
View all Chính sách đôi ngoại news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us