Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Ban hành biểu mẫu, Sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Print

03/21/2003 - Chính sách

BAN HÀNH BIỂU MẪU, SỔ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Ngày 12-2, Bộ trưởng Tư pháp ban hành Quyết định 15/2003/QĐ-BTP về biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Văn bản gồm 24 biểu mẫu hộ tịch được ban hành, có hiệu lực từ ngày 30-3-2003.

QUYẾT ĐỊNH
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/2/2003
về việc ban hành biểu mẫu, Sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Ngoại giao;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 24 biểu mẫu, sổ về quản lý, đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại Danh mục kèm theo.

Điều 2. Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng thống nhất tại các Sở Tư pháp trong cả nước và tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 3.

1. Bộ Tư pháp tổ chức việc in và phát hành 12 Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài liệt kê tại Mục I của Danh mục kèm theo.

2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức việc in và phát hành 12 Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài liệt kê tại Mục II của Danh mục kèm theo, theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các Biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao điều chỉnh các Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài (phần ghi về tên của cơ quan đăng ký, công nhận sự kiện hộ tịch) cho phù hợp với việc sử dụng tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao thực hiện việc in và phát hành các Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để sử dụng tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

Điều 5. Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng Biểu mẫu Hộ tịch có yếu tố nước ngoài trái với các quy định tại Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký Công báo và thay thế Quyết định số 571/QĐ-HT ngày 04 tháng 8 năm 1995, Quyết định số 650/QĐ-HT ngày 16 tháng 9 năm 1995 và Quyết định số 615/QĐ-HT ngày 04 tháng 5 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu giấy tờ về hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

UÔNG CHU LƯU
News Archives
View all Chính sách news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us