Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Print

04/22/2001 - Thông báo


Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày; bản thân là công nhân lâm nghiệp.

- Tham gia cách mạng năm 1958.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 5-7-1963
ngày chính thức 10-7-1964.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1958-1961: Học trung cấp nông lâm trung ương Hà Nội

- 1962-1963: Công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng Ty lâm nghiệp Bắc Kạn.

- 1963-1965 : Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông

- 1965-1966: Học tiếng Nga tại trường ngoại ngữ Hà Nội

- 1966-1971: Sinh viên học viện lâm nghiệp Lêningơrát, Liên Xô

- 1972-1973: Phó Ban thanh tra Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái

- 1973-1974: Giám đốc lâm trường Phú Lương Bắc Thái

- 1974-1976: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn ái Quốc.

- 1976-1980: Tỉnh ủy viên, Phó Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty xây dựng lâm nghiệp rồi Trưởng Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.

- 1980-1983: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- 1984-10/1986: Phó Bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- 11/1986-2/1989: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái

Tại Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ 6 của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng

- 3/1989: Tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa 6 được bầu làm ủy viên chínnh thức Ban chấp hành trung ương Đảng

- 8/1989: Trưởng ban Dân tộc trung ương

- 11/1989: Được bầu bổ sung Đại biểu Quốc hội khóa 8 và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng
được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng và đựợc trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 9/1992: Chủ tịch Quốc hội khóa 9

- 6/1996: Tại Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ 8 của Đảng
được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 9/1997: Chủ tịch Quốc hội khóa 10

Được phân công làm Thường vụ Bộ Chính trị (1/1998)

- 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng
được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng.

News Archives
View all Thông báo news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us